اطلاعات ارسال و خرید کالا

ارسال کالا 1 الی 3روز کاری پس از واریز انجام میپذیرد.

به سادگی آیتم مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی افزودن به سبد خرید کلیک کنید . با کلیک بر روی پرداخت روش پرداخت خود را انتخاب نمایید و جزئیات حمل و نقل را وارد کنید و پس از تکمیل فرایند خرید محول خریداری شده برای شما ارسال میگردد .

پس از دریافت ایمل یا پیامک تایید سفارش امکان بروز رسانی آنلاین وجود ندارد.

امکان باز گرداندن اقلام خریداری شده طبق قوانین رویه بازگشت کالا وجود دارد .

بله برای این کار وجود فاکتور خرید همراه با کارت ضمانت نامه معتبر قابل پیگیری می باشد .

خیر اقلام خریداری شده به صورت آنلاین قابلیت واگزاری به فروشگاه های پودشاپ را ندارند .

پس از دریافت ایمل یا پیامک تایید سفارش امکان بروز رسانی آنلاین وجود ندارد .

درباره محصولات

بله ، تمامی ترمه ها از بهترین نخ ها و با برند اصلی ارائه میگردند.

طرح: شاید به جرات بتوان طرح و نقش را به عنوان مهمترین عامل انتخاب ترمه قلمداد کرد
تراکم بافت: ترمه نیز مانند فرش دارای نخهای تار و پود میباشد ترمه ها بر اساس تعداد رنگ نخ استفاده شده در زمان بافت ارزش گذاری میشوند که هر این تعداد بیشتر باشد نشان دهنده بالابودن ارزش آن ترمه است .درصورت یکسان بودن رنگهای ترمه این طرح و تراکم بافت است که مرغوبیت کالا را نشان میدهد
رنگ ترمه: تعداد رنگهای بافته شده در ترمه بر مرغوبیت و زیبایی این کالا می افزاید. همچنین، هماهنگی و گاه تناقض رنگ ترمه با بقیه دکوراسیون خانه از عوامل مهم در هنگام خرید می باشد.
الیاف مصرفی بکار رفته در ترمه: الیاف مصرفی بکار رفته شده در ترمه طامهری از ابریشم مصنوعی ( ویسکوز )که الیافی از پنبه طبیعی بوده و به دليل بكارگيري مواد اوليه مرغوب در بافت، این ترمه ها دارای ضمانت عدم تغيير رنگ در اثر شستشو  میباشند.

بله شامل تضمین ثابت بودن رنگ ترمه می باشد.

1 پارگی و ساییدگی 2 آسیب دیدن به علت سایدگی و اشکال بر اثر سوء استفاده از محصولات 3 تغییر رنگ به علت استفاده نادرست 4 استفاده از مواد شستشو غیر استاندارد.

تِرمِه، نوعـی پارچـه نفیـس بـا نقـوش تزیینـی ایرانـی، بیشـتر بتـه جقـه می باشد. در قدیـم غالبـا از کـرک یـا پشـم و امـروزه از ابریشـم طبیعـی یـا ویسـکوز بـافته می شود.
در لغت نامه هـا ذکـر شـده کـه ترمـه واژه ای فارسـی اسـت. ترمه را به صورت تِرمَه و تیرمه نیز ضبط کرده و تِرمِه و تِرما را معادل شال کشمیری آورده اند. در خصـوص اینکـه خاسـتگاه ترمـه بافـی ایـران یا کشـمیر اسـت اختلاف نظــر وجــود دارد، امــا در اینکــه طــرح شــالهای ترمــه کشــمیر منشــأ ایرانـی دارد، تردیـدی نیسـت. بـه گفتـه گلاک در کتـاب سـیری در صنایـع دســتی ایــران، در کتابهــای راجــع بــه تاریــخ کشــمیر آمــده اســت کــه منسـوجات پشـمی کشـمیر اصـل بیگانـه ]ایرانـی[ دارنـد.
عده ای نقش اصلي ترمه، بته جقــه را نقشــی برخاســته از درخــت ســرو، درختــی مقــدس در آییــن زرتشــت از دوره ساســانیان می دانند کــه در گــذر زمــان در پـی مقاومـت، ایسـتادگی و فروتنـی خمیـده شـده اسـت. در دوره صفـوی، دوران اوج شــکوفایی صنعــت پارچــه بافــی در ایــران، نقــش بتــه جقــه و دیگــر نقشهـای ایرانـی بـه هنـد بـرده شـد و در شـالهای کشـمیر بـه کار رفـت.
اكنون ترمه طرفداران خاص خود را در ميان مردم اقصي نقاط دنيا پيدا كرده است. سـه عامـل این پارچه را بـه عنـوان بافته ای منحصـر بفـرد در سـطح جهـان معرفــی میکنــد: طــرح و نقــوش، ظرافــت نخهــای بــکار رفتــه و تراکــم بســیار زیــاد تــار و پــود.
طــرح و نقــش، بعنــوان اصلی تریــن عامــل گرانبهــا شــدن ترمــه،  حاصــل زحمــات طراحــان و نقاشــان ایــن رشــته در طــول ماه هــا میباشــد کــه نقوشــی نظیــر بتــه جقــه، گلهــای شــاه عباســی و تجریــدی و خطــوط اســلیمی ختایــی را بــر روی کاغــذ ترســیم و ســپس رنگ گــذاری میکننــد. همچنين انتخــاب اســتادانه رنگ هــای گاه متضــاد در کنــار یکدیگــر در طراحی ترمه بــه خوبــی جلوه گــری كرده و زیبایــی خــاصی بــه آن میبخشــد. علاوه بر این، در بافت ترمه از پودهــای رنگــی زیــادی برای نمایــش هرچــه بهتــر طــرح و نقــش اســتادان طــراح  استفاده می شود. از اين رو ظرافــت نخهــای بــکار رفتــه ابریشــمی و تراکــم بســیار زیـاد پـود در ترمـه -در برخـی مـوارد تـا 360 نـخ در یـک سـانتیمتر- ســبب میشــود که تولیــد ترمــه زمان بر و بســیار کمتــر از پارچه هــای مشــابه باشــد. ایــن عوامــل ترمــه را بــه کالایــی گرانبهــا و خــاص تبدیــل کــرده اســت.
بکارگیـری ماشـین آلات مـدرن در بافـت ترمـه از اواسـط دهه پنجاه شمسـی پـس از بازنشسـتگی بافنـدگان قدیمـی و افزایـش خواهـان ایـن پارچـه در جامعـه نـه تنهـا تزلزلی بـه جایـگاه ارزشـمند و والای ترمـه وارد ننمـود بلکه سـبب شـد ایـن هنـر همچنـان پـا برجـا بمانـد و خـود را بـه عنـوان تنهـا پارچـه ای در ایـران معرفـی کنـد کـه بـه دسـت هنرمنـدان ایرانـی طراحـی و تولیــد میشــود و در سرتاســر جهــان علاقـه منــدان ویــژه خــود را دارد.